Disclaimer

/
Disclaimer

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

De analyses van Aandelen onder een tientje zijn, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op fundamentele grondslagen. Koersveranderingen en/of nieuwsfeiten nadien kunnen tot gevolg hebben dat een belegging niet langer uitvoerbaar is en/of een gewijzigd advies behoeft. Aandelen onder een tientje kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. Reden hiervan is dat de koersvorming op de effectenmarkt mede bepaald wordt door een hoog subjectiviteitsgehalte en onzekere factoren (zoals bijvoorbeeld tegengestelde belangen tussen beurspartijen). Desalniettemin wordt alle kennis en vaardigheden die Aandelen onder een tientje tot haar beschikking heeft, steeds aangewend om winstgevende en kwalitatief goede beleggingsadviezen te leveren. Voorts worden lezers aangemoedigd hun ervaringen en specifieke interesses met ons te delen. Want alleen door een optimale wisselwerking wordt het beste resultaat bereikt.

Dit materiaal wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Aandelen onder een tientje een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Aandelen onder een tientje er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel er naar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance-voorschriften of andere oorzaken niet mogelijk is. De in dit materiaal opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aandelen onder een tientje staat niet onder toezicht van de AFM. Aandelen onder een tientje staat niet onder toezicht van de Nederlandse Bank. Aanbiedingen via advertenties op website, per e-mail of anderszins worden met zorg voorgedragen, maar binnen het kader dat Aandelen onder een tientje niet onder AFM toezicht staat. Dit kan zijn bij het aanbieden van participaties of het bekend maken van investeringen, het aanbevelen van een vermogensbeheerder, of anderszins in de breedste en ruimste zin van het woord. De uitgever van Aandelen onder een tientje, Funda Rend BV en betrokken medewerkers van Aandelen onder een tientje kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan niet instaan. Aandelen onder een tientje geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Aandelen onder een tientje aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.

Dit geldt voor alle schades in de breedste zin van het woord. Deze publicatie(s) dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbiedingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties.

De beleggingen waarnaar wordt verwezen sluiten mogelijk niet aan bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de individuele behoeften van de verkrijgers van dit materiaal. Bij het schrijven van optieposities loopt u een risico dat groter kan zijn dan uw inleg. Bij risicovolle posities adviseert Aandelen onder een tientje nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. Ook bij het innemen van zogenaamde spreads (gelijktijdig kopen en verkopen van putopties of callopties) kan met een onevenredig hoog risico lopen, met name met betrekking tot margin-verplichtingen. Aandelen onder een tientje aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Aandelen onder een tientje/Uitgeverij Funda Rend BV, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal. Zij kunnen van tijd tot tijd een long- of shortpositie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen.

De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. Noch Aandelen onder een tientje/Uitgeverij Funda Rend B.V. noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van de in dit materiaal opgenomen informatie. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de beoogde verkrijgers hiervan en voor verspreiding onder particuliere beleggers.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers wordt erop gewezen dat aan een belegging financiële risico’s verbonden zijn.

Hoewel het streven van Aandelen onder een tientje er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan Aandelen onder een tientje ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kan geschieden.

Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst Aandelen onder een tientje u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan Aandelen onder een tientje, dat Aandelen onder een tientje niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat Aandelen onder een tientje geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Privacy

Alle informatie of gegevens die naar Aandelen onder een tientje wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijzen zal/zullen worden behandeld overeenkomstig de wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat Aandelen onder een tientje de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

U heeft het recht Aandelen onder een tientje schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

Aandelen onder een tientje bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aandelen onder een tientje, niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Aandelen onder een tientje omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Deze website, inclusief disclaimer, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Aandelen onder een tientje verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van rapporten via internet of op een andere manier en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden partijen op dit gebied.

Advertenties

Deze website maakt gebruik van Google Adwords om reclame te maken op websites van derden (inclusief Google) aan bezoekers van deze website en op de door Aandelen onder een tientje geselecteerde websites (inclusief Google). Door het accepteren van onze cookie melding en door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van de cookies die hiervoor benodigd zijn. Wij benadrukken dat de gegevens die hierbij door Google worden verzameld niet persoonlijk herleidbaar zijn. Het is mogelijk om u via Google af te melden voor gepersonaliseerde advertenties, wijzig hiervoor uw advertentie-instellingen bij Google.

Abonnementen

De prijs van een abonnement op Aandelen onder een tientje bedraagt 229 euro per jaar, voor een halfjaar 129 euro (prijzen incl. btw).

De eerste abonnementsperiode wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en kan
niet tussentijds worden beëindigd. Na afloop van deze periode wordt de
overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend verlengd met een jaar, met een
minimale periode van drie maanden, tenzij de abonnee heeft opgezegd waarbij hij
navolgende opzegtermijn in acht heeft genomen.

 

De abonnee kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn
van vier weken. Opzeggen van het abonnement kan op elk moment, maar dient
uiterlijk vier weken voor het verstrijken van de vervaldatum schriftelijk te
zijn ontvangen door Aandelen onder een tientje. Indien Aandelen onder een
tientje geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen, dan wordt het abonnement
steeds weer automatisch en stilzwijgend verlengd.

Er zal na de eerste overeengekomen periode steeds een jaarabonnement in rekening gebracht worden. U bent verschuldigd een jaarabonnement aan Aandelen onder een tientje te voldoen. Bij opzegging zal de eventueel niet gebruikte en onverschuldigd betaalde resterende abonnementstermijn aan uw worden gerestitueerd. Uw opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd door Aandelen onder een tienje met daarop vermelding van de datum waarop uw abonnement eindigt. Wij wijzen u er op dat abonnementen minimaal vier weken voor het aflopen van de huidige betaaltermijn moeten zijn opgezegd. Wanneer u niet op tijd bent dan kunt u wel schriftelijk opzeggen maar dan zult u nog een termijn van minimaal drie maanden aan Aandelen onder een tientje verschuldigd zijn. Deze wordt bij opzegging dus niet aan u gerestitueerd.

De contributie wordt automatisch van uw rekening geïncasseerd als u uw rekeningnummer hebt ingevuld op het aanmeldformulier, tenzij voor betaling middels acceptgiro is gekozen of machtiging schriftelijk is ingetrokken. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode plaats te vinden. Dit kan binnen veertien dagen na verzending van de factuur of door middel van automatische incasso. Is de betaling niet op tijd binnen, dan zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Indien ook na aanmaning de betaling niet ontvangen is, is Aandelen onder een tientje gerechtigd het abonnement eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventuele schadevergoeding te vorderen. Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van uw betaling op de bankrekening van Aandelen onder een tientje, Uitgeverij Funda Rend BV, of onze abonnementenbeheerder Abonnementenland/Bondis BV.

Koersinformatie

De koersinformatie op deze website is vertraagd. Aandelen onder een tientje besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aandelen onder een tientje/Uitgeverij Funda Rend B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van deze informatie via het internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van deze gegevens.

De koersinformatie op deze website dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aandelen onder een tientje, op welke manier dan ook, is verboden. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

© 2006-2023 Aandelen onder een tientje
Alle rechten voorbehouden.

Gebruikersnaam ophalen
Wachtwoord herstellenRestore my password

Deze website gebruikt cookies voor een optimale gebruikerservaring. Meer informatie

InloggenLog in